Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Mayo de 2007.

VOTA IDEGA

20070511114948-logoidega.gif 

 

 

IDENTIDADE GALEGA PRESENTASE AS VINDEIRAS ELECCIONS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE CAMBRE  (A Coruña).

PARA COLABORAR NA CAMPAÑA ELECTORAL PODES CONTACTAR CONNOSCO EN

idegaexterior@yahoo.es

POR UN MELLOR CONTROL DA INMIGRACION.

CONTRA A CORRUPCION URBANISTICA.

POLA DEFENSA DA FRAGA DE CECEBRE.

O VINDEIRO 27 VOTA IDEGA

 

 


VOTA IDEGA

20070512162431-logoidega.gifCAMBRE CON IDENTIDADE PROPIA
IDENTIDADE GALEGA anuncia a presentacion da candidatura electoral en Cambre.

Gonzalo Varela encabeza a unica candidatura identitaria que se presenta en Galicia.

Os eixos principais do programa electoral de IDEGA son a transparencia democratica nas actuacions do concello e dos politicos locais, unha adecuada ordenacion urbana para Cambre que prime a calidade de vida dos cidadans e o acceso a vivenda sobre a especulacion inmobiliaria, a defensa dos intereses dos galegos e o freo e control da inmigracion ilegal.

Identidade Galega.

www.identidadegalega.net
idegaexterior@yahoo.esMuseo Templario de Galicia

20070512165012-logoidega.gifIDENTIDADE GALEGA propon a creacion do Museo Templario de Galicia na parroquia do Temple (Cambre).

O Museo Templario de Galicia seria un centro de interpretacion, exposición e estudio da historia da Orde do Temple en Galicia principalmente e de xeito secundario adicariase o estudio das demais ordes de cabaleria que tiveron presenza en Galicia.

A parroquia do Temple recuperaria asi parte da sua historia e se constituiria en centro difusor de cultura, e receptor de xentes interesadas na historia, un novo tipo de turismo cultural que pon en valor os recursos e a historia propia, e que ademais xenera beneficios economicos.

Un referente historico, turistico e cultural que se complementa perfectamente co paso do Camiño Ingles de Santiago por terras de Cambre.

www.identidadegalega.net
idegaexterior@yahoo.es


PROGRAMA ELECTORAL

20070515124054-logoidega.gif

 

 

CAMBRE CON IDENTIDADE PROPIA

VOTA IDEGA

 

PROGRAMA MUNICPAL DE IDEGA

 

- IDEGA destaca o compromiso de evitar a marxinación dos galegos nos municipios galegos debido as medidas de "discriminacion positiva" adoptadas por moitos para favorecer os inmigrantes , en moitis caosos chegados a España infrinxidno as leis españolas de extranxeria.

Os beneficios sociais de todo tipo deben ser preferentes para os autoctonos veciños dos municipios galegos, e despois para os residentes do resto da Unión Europea, e non deben empregarse en favorecer a inmigración ilegal e masiva co diñeiro dos contribuintes españois que pagan as mal chamadas "politicas de integración" para inmigrantes que sirven sinxelamente para encher os petos de moitas ongs que teñen na inmigración e na compasion a sua fonte de diñeiro.

Nin un euro de presupostos municipais para inmigración e "axudas" o terceiro mundo.

-IDEGA reafirmase na sua vontade de derogar a lexislación urbanistica que permite a expropiación de terras e fincas privadas para favorecer a empresas privadas da construcción e especulacion inmobiliaria. A expropiación debe ser unicamente por necesidades publicas e non para enriquecer a catro constructores con contactos nos concellos, como estamos a ver ultimamente.

- IDEGA propon a desaparición das diputacions provinciais, organismo que non teñen funcion algunha existindo concellos e comunidade autonoma, son un gasto inutil de recursos pubicos que deben empregarse en necesidades reais dos galegos e non en soldos de "carguiños" e enchufados diversos.

- IDEGA propon a crecion do Museo Templario de Galicia na parroquia do Temple, Cambre, como centro cultural dinamizador economico e social para Cambre e para Galicia.

 

http://identidadegalega.blogia.com/


IDENTIDADE. O DEREITO A DIFERENZA.

20070515124431-logoidega.gif 

IDENTIDADE. O DEREITO A DIFERENZA.

”En Europa unha nacionalidade é un pobo afincado nunha terra, é un grupo de homes xunguidos entre eles, xunguidos coa terra dá que son donos colectivamente, e que traballan en común, por un conxunto de vinculos naturaes, nados dá comunidade de orixen e dá convivencia non terreo.

Estes vinculos (fala, tradicions, costumes, historia, etc.) engadindo a sua aunción dá étnia e dá terra, determinan nos individuos certas coincidencias psicoloxicas, certa maneira de sere común a todos eles, que constitue ou carácter nacional, e xungen nunha interdependencia, e nunha solidaridade necesaria interésesvos de todos eles nuh interes colectivo superior que e ou interes nacional.
A nación ven a ser resolver deste xeito ,nunha comunidade de intereses espirituaes e materiais determinada pola natureza.”
(Vicente Risco. Teoria do nacionalismo galego)


Vivimos tempos novos, as vellas dicotomias de esquerdas e dereitas deixan paso a novas coordenadas : mundialización- antimundialización.

Podemos definir a mundialización (tamén chamada globalización) como o proceso de homoxenización da Humanidade a escala planetaria.


Esta mundialización supón a perdida das identidades nacionais diluídas nun ilusorio “¿mundo feliz?” igualitario.
A mundialización supón a existencia dun “pensamento unico”, e duns valores únicos para toda a humanidade.

Pero a realidade é outra: a humanidade é unha abstracción en cuxo nome cometéronse moitos crimes. Quen mantén o contrario, faise cómplice da mentira. Existen pobos e etnias que son a manifestación vivente da variedade etnocultural, cuxas expresións poden ser recoñecidas na realidade da vida orgánica, social e cultural.
Non hai humanos abstractos, só humanos enmarcados nun contexto etnocultural particular. A única posibilidade para recibir o seu ser, consiste en reter as características dos seus pobos respectivos.O home é un ser cultural.
Consecuentemente, un non pode salvar á "Humanidade", sen destruír aos pobos.

O crime: a aplicación da doutrina dos dereitos humans leva á erosión das diferenzas antropolóxicas, culturais, étnicas, etc, a devaluación dos códigos morais particulares de cada cultura, a desintegración das comunidades polo individualismo implícito na doutrina dos dereitos, a desaparición da identidade dos pobos e as culturas. Este crime nace da fraude da valoración dunha humanidade non existente que deviene na desvalorización das diferenzas. A orixinalidade, a riqueza das herdanzas humanas deste mundo é froito, con todo, da súa variabilidade. Tal orixinalidade só pode ser cultivada nun área xeoculturalmente homoxénea protexida, autodeterminada e independente. Neste senso, os proponentes da doutrina dos dereitos humans e das sociedades multiculturales son os mais propensos a negar o dereito mais elemental de cada cultura particular neste planeta: o dereito a ser o que un é, a residir e a pertencer a un pobo e a unha cultura particular.
O sistema capitalista só preocúpase da “Integración económica” pero non da imposibilidade dunha integración histórica e cultural. Este é o gran problema dos últimos 40 anos.

Para loitar contra a agresiva ideoloxía dos "dereitos humanos", é urxente escribir unha nova declaración sobre os dereitos dos pobos para loitar neste mundo pola defensa das identidades etnoculturales e históricas.

Unha orde política multicultural só funciona cando todas as culturas en presenza aceptan, tácita ou explicitamente, renunciar ao seu propio poder de prescrición, cando aceptan ser formuladas en términos elásticos e neutros, cando abdican da súa capacidade simbólica, da súa capacidade para organizar o mundo baixo unha determinada visión; en suma, cando as culturas dilúense. Na civilización da técnica, da economía, só é posible a convivencia política das culturas alá onde estas aceptaron ceder. Pero abonda con que unha soa delas non ceda, con que unha soa delas aspire a unha actualidade vigorosa, para que a orde descompóñase.

Cando o home queda desconectado das súas orixes, cando vive a un ritmo que xa non é o seu, inmerso en estruturas que non lle van, perseguindo obxectivos carentes para el de sentido, cando xa non logra recoñecer a súa herdanza entre a néboa tenaz que forman o aturdimiento e as obsesións, cando se converte nun estraño no seu propio mundo, é cando está, no verdadeiro sentido, alienado.

Desde a nosa perspectiva só hai dúas opcións ou a favor ou en contra da mundialización, e a nosa postura como identitarios galeguistas é en contra.

En contra polo que supón de perdida de dereitos sociais para as persoas, de empobrecimiento xeralizado e perdida de calidade de vida, e sobre todo porque a mundialización destuctora de identidades destrúe tambien a nosa, a galega.

Consideramos a humanidade un “pluriverso” de identidades , esta diversidade constitúe a súa riqueza.

Hai varios conceptos crave no noso concepto de Identidade, conceptos que asumimos como galeguistas defensores dá identidade galega.

Ante todo a Identidade colectiva non pode ser definida unicamente en términos de exclusión ou marxinación do outro, senón de reencontro con un mesmo. De igual xeito non pode ser entendida como algo inmutable, invariable, que resiste todos os cambios, senón como un contido vivo que se renova constantemente, aceptando e enriquecéndose con a contorna, pero á vez mantendo a súa peculiaridade. É unha circunstancia perfectamente histórica que se evidencia no contacto entre os Pobos e a perduración da súa idiosincrasia.

Aferrarse xa que logo á "orixinalidade" dunha realidade cultural, supón conducila a un camiño sen saída. O contrario, é dicir, a necesidade de buscar "fora" un estímulo, un patrón, que faga posible un cambio cultural, pode supoñer a longo prazo a destrución da Identidade propia. É este o dilema ao que se enfrontan as culturas minoritarias, "atrasadas" e, en diferente medida, as culturas "civilizadas" aqueixadas de mala conciencia por un pasado de imperialismo colonial.
Mala conciencia que só dáse en Europa, impensable para outras civilizacións.


Identidade: Etimolóxicamente trátase daquelo que nos fai singulares, a identidade dun pobo é aquelo que o fai incomparable e irremplazable.

O que caracteriza á humanidade é a súa diversidade e singularidade de cada un dos seus pobos e culturas.


Toda homoxeneización equivale á súa destrución, a un etnocidio.

A identidade étnica e a identidade cultural forman un bloque: o mantemento da herdanza cultural e o seu desenvolvemento supoñen unha identidade étnica no seo dos pobos.

A identidade dun pobo, da súa memoria e dos seus proxectos, repousan ante todo sobre disposicións concretas e hereditarias.

Os universalismos aínda seguen intentando marxinar as identidades en nome dun modelo antropolóxico único.

Sobreentendemos que actualmente a identidade é aceptable para as poboacións alógenas, pero detestable se ela é reivindicada polos europeos e tildada de racista. Opoñémosnos a este exemplo de etnomasoquismo. (Temos o recente, e respectable, exemplo do novo presidente de Bolivia Evo Morais, nós tamén propugnamos un indixenismo, pero galego).


Etnia: poboación designada por un nome (etónimo), con un mesmo orixe e unha tradición cultural común que se especifica por unha conciencia de pertenencia ao mesmo grupo, cuxa unidade adoita apoiarse nunha lingua, un territorio e unha historia idénticos.


Etnomasoquismo: tendencia masoquista a culpabilizar e desvalorizar a propia etnia, o propio pobo.
Implicitamente asimilable a un autoracismo, pecado orixinal do europeo. Esta desvaloración ten profundas raíces en Galicia, no que todos entendemos como autoodio. Actitude totalmente rexeitable para os identitarios.Etnosfera: Reunión de territorios onde reinan pobos étnicamente similares. Os galegos pertencemos a dous niveis nesta etnosfera, duna banda España, e doutra Europa, somos profundamente europeistas.


Nación: gran comunidade humana, a maioría das veces establecida nun territorio e que ten unha unidade histórica, lingüística, cultural e económica mais ou menos fortes.

Terra: espazo xeográfico da existencia e da supervivencia dun pobo, do seu encarnación nun lugar, territorio.
”A nacionalidade supon a terra”.Vicente Risco.


Estado : Instancia de dirección xeral dun pobo ou dunha sociedade instituidas como unidade política e territorial.


Galicia ten as características que definen a etnia e a nacionalidade, asumimos as nosas orixes: celtas, roamanas, suevas e a derradeira achega do cristianismo que adaptouse a xa preexistente identidade galega.

A nosa identidade esta definida entre outras variable pola terra e a língua, pero non baseamos a identidade galega exclusivamente pola lingua, a língua e factor identitario fundamental, peron non o único e exclusivo.Pertencemos a civilización europea como un mais dous pobos que a conforman e aspiramos a unha  confederación de pobos de Europa independente e soberana

O nacionalismo dos séculos XIX e XX xa non serve, estamos na hora dos grandes bloques etnoculturales e nin Galicia nin España teñen as dimensións e capacidade por se soas de desenvolverse.
Só en Europa podemos manter e desenvolver a nosa identidade.
Só como galegos podemos non só “estar” senón “ser”.

Só as situacións claras producen efectos definidos. As demais van trampeando a base de medias tintas, de compromisos, en Galicia a situación é clara.

O maior problema da Galicia do 2006 é a perdida da súa identidade reflectida na simple desaparición física dos galegos.
As tendencias demográficas diminúen o numero de nacementos de nenos galegos.
A emigración segue sendo unha lacra que baleira Galicia da súa poboación.
A inmigración de xentes procedentes de ámbitos culturais diferentes destrúe a nosa identidade como pobo.

Desde IDEGA propugnamos a posta en marcha de verdadeiras políticas de natalidade que cambien a tendencia suicida da poboación.
Galegos son os fillos de galegos, o simple feito de nacer en territorio galego (aínda considerando a súa gran importancia), non é para nós sinónimo de ser galego.

Esiximos por parte do poder político de políticas económicas reais que eviten a sangría da emigración galega,desgraciadamente marchar sigue sendo sinónimo de triunfar.

Pedimos do poder político un maior control da inmigración que permita asentarse entre nós únicamenta a galegos retornados da emigración, aos seus fillos e netos. E a xentes da Unión Europea, ambito cultural próximo a nós, politicamente perfectamente integrable.

Como galeguistas e europeos opoñémosnos xa que logo ao ingreso de Turquia na Unión Europea por criterios identitarios (Turquia nin é Europa, nin os turcos son europeos),economicos e geopolíticos.

IDEGA 2006

idegaexterior@yahoo.esTransporte

20070515175347-logoidega.gif 

Idega considera necesario un plan de transporte que aproveite as actuais infraestructuras ferroviarias existentes no concello de Cambre para o seu uso como trasnporte alternativo a estrada nas comunicacions con  e Culleredo (O Burgo), As Xubias (Hospital Juan Canalejo) e A Coruña.

Horarios e tarifas axeitadas poden facer do tren o transporte alternativo para moitos cidadans de Cambre e de Coruña nos seus desplazamentos diarios, contribuindo a desconxestionar o trafico nas estradas e empregando o medio de transporte mais ecoloxico e comodo.

Hai medios, falta imaxinación.

IDEGA

idegaexterior@yahoo.es

 


Manifiesto de IDEGA

20070515180832-logoidega.gif

 

Invitamos a todos a conocer el Manifiesto de IDEGA.

Se trata del documento politico-ideologico que resume, si es posible, la linea ideologica de Identidade Galega, a partir del cual se puede construir un discurso coherente y dar unas soluciones diferentes a los retos de Galicia y del resto de nuestra Europa del siglo XXI.

No se trata de un programa coyuntural para un momento y lugar concreto, se trata de unas ideas y valores mas alla de un programa politico al uso.

Hemos decidido publicarlo en castellano porque consideramos que tiene aplicacion para otras fuerzas y grupos identitarios de diferentes lugares de España, a los que invitamos a conocer nuestro proyecto y nuestras ideas.

Para acceder al Manifiesto :  http://geocities.com/idegaexterior/

IDEGA


Seguridade vial.

20070522202316-logoidega.gifSeguridade vial.

Identidade Galega propon a sustitucion dos actuais "quitamiedos" en todas as estradas do municipio por outros non lesivos para motoristas.
Xunto coa eleiminacion de "puntos negros" a sustitucion dos actuais "quitamedos" supoñen importantes medidas de seguridade vial para a prevencion de lesions e mortes de motoristas e ciclistas.
Das obras deberian encargarse prefernetemente empresas galegas dacordo coa politica de "preferencia galega" implementada desde sempre por Idega.

www.identidadegalega.net
idegaexterior@yahoo.es

Cambre dixital

20070522202527-logoidega.gifCambre dixital.
Identidade Galega propon a posta den marcha do proxecto "Cambre -dixital" tendente a que Cambre se convirta nun municipio con acceso gratuito a internet wi-fi para todos os veciños do concello.
O concello debe asimesmo facilitar a instalacion de empresas relacionadas con tecnoloxias da informacion mediante facilidades administrativas e tratamento fiscal favorable (nunca con subvencions).
O concello faria cursos gratuitos de "alfabetizacion dixital", uso de internet, informatica para todos, para que Cambre se prepare cara o futuro en diversificacion do seu tecido productivo.

Todas as instacions muncipais disporian de ordenador con acceso a internet a disposicion dos veciños en horarios amplios.
Do equipamento deberian encargarse prefernetemente empresas galegas dacordo coa politica de "preferencia galega" impulsada desde sempre por Idega.O exemplo irlandes pero a nivel local.

www.identidadegalega.net
idegaexterior@yahoo.es

¿Educación? para a cidadania.

20070523115436-logoidega.gif
¿Educación? Para a cidadania

IDEGA rexeita a nova asignatura de Educacion para a Cidadania que quere impoñer o goberno socialista.

Baixo o inocente nome de “educación para a cidadania” o goberno pretende impoñer a todos os rapaces unha asignatura nova que baixo a mesma idea que a “formación do espiritu nacional” do franquismo pretendia: unha manipulación ideoloxica desde o poder para conservarse no poder.

Os novos apóstoles do talante e do “buen rollito” que intelectualmente non deixan de ser unha pandilla de progres fracasados, pretenden que sua concepción da sociedade e da vida , pintoresca nas subvencionadas películas de Almodóvar, pase a ser realidade, con nefastos resultados na propia existencia da sociedade, unha cousa son as películas e outras a realidade.

O PSOE sigue gobernando para pequenas minorias de progres enriquecidos na politica e na función publica,para minorias sexuais que non deben ser marxinadas (pero tampoco enaltecidas) , partidos de estrema esquerda que apoian o terrorismo, ongs en busca de pobres que xustifiquen a subvención e similares; para manterse no poder, sin solucionar os problemas reais dos cidadans que agora pretenden convertir en escravos mentais.

IDEGA apoia calquera iniciativa para que esta nova desfeita non chegue a levarse a cabo, por certo ¿cómo se pode promocionar a homosexualidade con cartos públicos e o mesmo tempo promocionar o islam que lapida os homosexuais con cartos publicos ?
Os socialistas o fan, eles saberan.....eso si, os fillos dos caciquiños do psoe van a escolas privadas...por algo será.

IDEGA

www.identidadegalega.net

Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris
Plantilla basada en el tema iDream de Templates Next